dimpledbrain

The conceptual framework for a man's search for meaning

dimpledbrain header image 5

Entries Tagged as 'Art of War'

An Introduction to Sun Tzu Bing Fa

January 10th, 2013 No Comments

Today, I shall attempt to write something on Sun Tzu Bing Fa or Sun Tzu’s Art of War: (1) 孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。(sūn zi yuē: bīnɡ zhě, ɡuó zhī dà shì. sǐ shēnɡ zhī dì , cún wánɡ zhī dào, bù kě bù chá yě.) [Chapter 1] (Sun Tzu says: Warfare is a great matter to a nation; […]

Tags:   · · · · ·

button-canoe
button-canoe
button-canoe
button-canoe